Utenlandsk representasjon
Vår løsning

Utenlandsk enhet i Norge

Athene Group kan bistå utenlandske virksomheter i Norge på en rekke områder. Et område er merverdiavgiftrepresentasjon, men vi kan også hjelpe virksomheter som ønsker å etablere seg i Norge. Vi kan hjelpe deg i gang på kort og lang sikt, og bistår med registrering i aktuelle registre, etablering av bankforhold og andre formelle krav. Vi bistår også utenlandske virksomheter med å oppfylle lokale forpliktelser. Athene Group arbeider tett med skatteavdelingen. I forbindelse med utenlandske virksomheters aktiviteter bistår vi med skattepliktsvurdering, og i forbindelse med lønnstjenester bidrar vi til at lønnstjenestene håndteres korrekt med hensyn til skatt. Vi går også gjennom våre kunders virksomheter for å se at de er optimalt organisert med hensyn til de norske merverdiavgiftsreglene.
Registrering

Athene Group bistår utenlandske virksomheter med å få registert seg i Norge med en selskapsform som er mest mulig optimal for virksomheten. Skattemessige problemstillinger gjør at valg av selskapsform og struktur kan være avgjørende i noen tilfeller.

Athene Group bistår utenlandske virksomheter med registrering av alle typer selskapsformer. Ahene Group tilbyr også salg av ferdig registrert aksjeselskap som kan leverer på dagen.

MVA-representant

Utenlandske næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning i Norge, er avgiftspliktige etter samme regler som norske virksomheter, og skal registreres i avgiftsmantallet. Dersom den utenlandske næringsdrivende hverken har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal det beregnes og betales mva av omsetningen ved representant.

Den næringsdrivende skal registreres i avgiftsmantallet ved representanten. I slike tilfeller, er både den næringsdrivende og den norske representanten ansvarlige for at mva blir beregnet og betalt. Athene Group kan bistå utenlandske bedrifter som har virksomhet i Norge ved å opptre som mva-representant. Vi har også spesialisert oss på å være MVA representant for utenlandske e-handelsforetak. I den forbindelse er vi samarbeidspartnere med Bring Mail Nordic.

Kontrakter

Det skal gis opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, når oppdraget utføres

  • På sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge
  • På sted som står under oppdragsgivers kontroll
  • På den norske kontinentalsokkelen

Athene Group har lang erfaring med å bistå våre kunder med dette. I forbindelse med dette går vi også gjennom kontrakten mellom vår kunde og hovedoppdragsgiver og vurderer skattemessige konsekvenser med denne.

ID-kort

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Athene Group kan bistå i forbindelse med bestilling av dette.


 
MVA-refusjon

Vi bistår utenlandske næringsdrivende å utarbeide  søknad for å få refundert merverdiavgift som de har betalt ved kjøp av varer og tjenester i Norge eller ved innførsel av varer til Norge. Det stilles som vilkår for refusjon av merverdiavgift at:

  • Den utenlandske næringsdrivende ikke er registreringspliktig i Norge
  • Anskaffelsen er til bruk i virksomheten som den næringsdrivende har i utlandet,
  • Virksomheten hadde vært registreringspliktig etter norsk merverdiavgiftslov om den var drevet i Norge, og
  • Merverdiavgiften i så fall hadde vært fradragsberettiget.

Søknaden må være sendt Østfold skattekontor senest 30. juni i året etter det kalenderår søknaden gjelder for. Athene Group bistår med korrekt håndtering for utfylling av søknadskjema og innlevering til skattekontoret innenfor fristen.

Adresse

Lokale lovregler vil ofte kreve at selskaper har en registrert kontoradresse med formell ledelse som for eksempel daglig leder, styremedlem eller annen kontaktperson. Vi kan gi utenlandske selskaper registrert forretningadresse og vi tilbyr videresending av post hvis nødvendig. Vi kan også tilby deltakelse i den formelle ledelsen.